Languages |Jobs & Tenders |

 Kwibaruza mu bitabo by`irangamimerere

  • Kwibaruza bikorwa bite?

-  Kwibaruza bikorerwa ku biro by`Umurenge umuntu atuyemo. mu gihe kitarenze iminsi 30 umwana        akivuka, umubyeyi ajya kumwandikisha mu bitabo by`irangamimerere imbere y`Umukozi ushinzwe irangamimerere mu Murenge.

- Ubaruza umwana asabwa icyemezo cy`amavuko gitangwa na muganga waho umwana yavukiye.

N.B: Uwarengeje iminsi 30 y`ibarura, yegera Umukozi ushinzwe irangamimerere mu Murenge akamufasha kwibaruza.

  •  Umuturage wujuje imyaka cyangwa urengeje 16 usaba indangamuntu akaba atarabaruwe asabwa iki?

-  Kwibaruza ku Murenge atuyemo yitwaje ibyangombwa bimuranga (Ikarita y`ishuri cyangwa iy`ubwishingizi akoresha).

-  Asabwa kuzuza ifishi y`ibarura ahabwa n` Umukozi ushinzwe irangamimerere mu Murenge, akamushyira mu bubiko bw`ikoranabuhanga bwa NIDA (National population registry).

 

 

P.O.Box:3397 Kigali-Rwanda E-mail:Info@nid.gov.rw @copyright-NIDA Rwanda