Languages |Jobs & Tenders |

Kuva tariki ya 16/02/2015, amabwiriza Nimero 001/2015 yo kuwa 19/01/2015 agena uburyo serivisi z`indangamuntu zishyurwa, yashyizweho umukono n`Inama Nkuru y`Ubuyobozi y`Ikigo cy`Igihugu Gishinzwe Indangamuntu (NIDA) azatangira gushyirwa mu bikorwa.

Mu ngingo yayo ya 2, ayo mabwiriza agena ko “umuturage ukorewe indangamuntu bwa mbere yishyura amafaranga y`u Rwanda Magana atanu (500) kandi akayishyura mbere yo gufotorwa”.

Mu ngingo yayo ya 4, amabwiriza avuga ko “iyo habaye impamvu ituma umuturage ukorewe indi ndangamuntu inshuro irenze imwe, nko gukosora cyangwa gukora indangamuntu isimbura iyatakaye, iyibwe cyangwa iyangiritse, umuturage yishyura amafaranga igihumbi na magana atanu (1500)”;

Guhera kuri iyi tariki (16/02/2015), nta muturage uzahabwa serivisi y`indangamuntu aterekanye inyemezabwishyu yishyuriyeho.. Ni ukuvuga ko ntawe uzafotorwa cyangwa ngo akorerwe indi ndangamuntu atabanje kwerekana inyemezabwishyu.

Amafaranga yishyurwa kuri Banki y`abaturage kuri konti Nimero 400.3627635.11

 Mu gushyiraho ayo mabwiriza, Inama Nkuru y`Ubuyobozi y`Ikigo cy`Igihugu Gishinzwe Indangamuntu yashingiye kuri ibi bikurikira:

-  Itegeko Nimero 04/06/2008 rigena iyandikwa ry`abaturage n`itangwa ry`ikarita ndangamuntu ku Banyarwanda;

-  Itegeko Nimero 43/2011 ryo kuwa 31/10/2011 rishyiraho Ikigo cy`Igihugu Gishinzwe Indangamuntu, rikagena inshingano, imiterere byacyo;

-  Iteka rya Minisitiri Nimero 02/07.01 ryo kuwa 04/09/2013 rigena imiterere y`ikarita ndangamuntu ku banyarwanda n`umubare w`amafaranga atangwa kuri serivise z`indangamuntu;

-  Iteka rya Minisitiri w`intebe Nimero 83/03 ryo kuwa 08/12/2012 rigena ububasha, inshingano n`imikorere by`inama Nkuru y`Ikigo cy`Igihugu Gishinzwe Indangamuntu n`igihe abayigize bamara.

 

 

 

P.O.Box:3397 Kigali-Rwanda E-mail:Info@nid.gov.rw @copyright-NIDA Rwanda